strona główna Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Zarząd | Przetargi | Kontakt | Komunikaty | Jak załatwić sprawę | Pomoc
  BIP Zakładu Usług i Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach serwis informacyjny: http://www.mikolajki.pl/  
Menu główne
 Strona Główna
 Jak Korzystać ze stron Biuletynu 
 Ustawa o BIP
 Rozporządzenie MSWiA
 Komunikaty
 Ochrona Danych Osobowych RODO
Prawo 
 Umowa Spółki
 Regulamin Spółki
Inne
 Koncesje
 Opłaty 
 Przedmiot działania 
 Kierunki inwestycji 
 Kapitał Spółki
 Oświadczenia majątkowe
 Informacje nieudostępnione
 Redakcja Biuletynu
 Rejestr zmian

strona główna > RODO
 

 

Informacja o danych osobowych przetwarzanych przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mikołajkach

Szanowny Kliencie !
W nawiązaniu do Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mikołajkach Pani/Pana danych osobowych.
Informujemy, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia, od początku jego obowiązywania, aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mikołajkach:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mikołajkach (zwany dalej Spółką) z siedzibą pod adresem: ul. Warszawska 32, 10 – 730 Mikołajki, adres email: biuro@zuk-mikolajki.pl.
2.Funkcjonujący w Spółce Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod nr tel. 87 4216 009 lub pod adresem e-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl
3.Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a) realizacji zawartej ze Spółką umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)Rozporządzenia;
b) zarządzania ryzykiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie w trakcie trwania, jak i po wygaśnięciu zawartej ze Spółką umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia;
d) dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
e) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia ;
f) podjęcia na Pani/Pana wniosek działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, w tym celu m.in. sprawdzenia tytułu do korzystania z nieruchomości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
g) świadczenia usług dodatkowych – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
h) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Spółkę – na podstawie art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia;
4. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Spółkę w celach określonych w pkt 3 Pani/Pan dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
a) Urząd Miasta i Gminy Mikołajki;
b) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/ Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
c) biura informacji gospodarczej, rejestr dłużników;
d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Spółki na podstawie zawartej ze Spółką umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania :
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
b) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji z lit. a) ;
c) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody, z wyjątkiem sytuacji z lit. a);
d) w zakresie wypełniania ustawowych obowiązków ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności oraz realizacją zawartych umów do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;
e) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach :
a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia.
7. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Panią/Pana prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy lub zlecenia usługi Spółce.
10. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana ze Spółką umowa lub w przypadku podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy ze Spółką, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem w przypadkach dokonywania oceny, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności.
11. Informacje dotyczące ww. Rozporządzenia dostępne są na naszej stronie internetowej www.bip.zuk.mikolajki.pl

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  

 

Biuletyn Informacji Publicznej Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach
tel. (087) 42 16 009,  e-mail: 
zuk@mikolajki.pl 
Data modyfikacji: 2018/06/28

  aktualizacja: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Mikołajkach Pomoc